תקנון האתר

 1. כללי

ברוכים הבאים לאתר המרשתת של חברת ללוש גרופ בע”מ (להלן: “האתר“). האתר הוקם במטרה לספק מידע אודות Dr. Lellouche, מוצריה ושירותיה. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“).

כל המשתמשת באתר, בעצם השימוש באתר בלבד, מביעה הסכמתה כי היא מכירה, מסכימה ומקבלת את תנאי השימוש באתר ואת הודעת הפרטיות של האתר. אם אינך מסכימה, הנך מתבקשת שלא לעשות שימוש באתר.

אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת, וכל גרסה מתוקנת תיכנס לתוקף מיד עם הופיעה באתר.  

התנאים מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. השימוש במונחים “אנו” “שלנו” ו- “החברה” מתייחס לחברת ללוש גרופ בע”מ.

 

 1. הגבלת אחריות על מידע באתר

אתר זה מספק גישה למידע מקצועי בתחום טיפולי העור, וכן לרישום להרצאות בתחום. אין לפרש דבר מן הדברים הכלולים באתר זה כייעוץ רפואי, אבחנה או טיפול. יתר על כן, תוכן שפורסם על ידי אנשי מקצוע באתר זה לא יביא ליצירת יחסי רופא-חולה. אין להשתמש באתר זה כתחליף לייעוץ בידי רופא או איש מקצוע. אין להשתהות בקבלת אבחנה או טיפול בגלל דבר-מה שקראת באתר זה או בכל מקום אחר באינטרנט. אם את חושדת שאת סובלת מבעיה רפואית, אנא פני מיד לרופא שלך או לאיש מקצוע מוסמך אחר. בקשי תמיד ייעוץ מהרופא שלך או מאיש מקצוע אחר לפני תחילת כל טיפול או הפסקת טיפול כלשהו. בשום מקרה, החברה לא תהא אחראית כלפייך או כלפי כל גורם אחר להחלטה, פעולה או אי פעולה שננקטו בהסתמך על המידע המסופק דרך אתר זה.

אף כי אנו עושים כל מאמץ להבטיח כי המידע המוצג באתר זה מדויק בשעת פרסומו, המידע המוצג עשוי להיות נתון לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת, ואיננו מתחייבים כי המידע המתפרסם באתר יהיה מדויק או שלם בכל זמן נתון או בכלל.

אתר זה וכל מידע או חומר אחר הכלול בו זמין וניתן לשימוש כמות שהוא (As Is). כל אימת שאת מסתמכת על כל מידע או חומר אחר המצוי באתר, הינך עושה זאת על אחריותך בלבד והינך מסכימה כי כל חבות, אחריות, תנאי והתחייבות, מפורשת או במשמע, בין אם מכוח חוק, תקנה, נוהג מסחרי או באופן אחר, לא תחול לגבי אתר זה, במידה המירבית המותרת על פי חוק. 

אנו שוללים כל חבות שהיא, במידה המירבית המותרת על פי חוק, לגבי כל אובדן או נזק הנגרמים או נובעים עקב אי זמינות או שימוש באתר או בכל אתר אחר המקושר לאתר, או עקב הסתמכות על תוכן האתר או על כל חומר או תוכן הנגיש באמצעותו.

 

 1. רישום לאתר

הגישה למידע המקצועי ולרישום להרצאות באמצעות האתר מורשית רק לבעלי רקע טיפולי בתחום בריאות העור וכרוכה בהוכחת רקע טיפולי כאמור.

על כן, כחלק מהליך הרישום לאתר, תתבקשי לספק הוכחה לקיומו של רקע טיפולי בדמות תעודת מטפלת, צילום דף עסקי וכיו”ב. לאחר מילוי טופס הרישום, יועברו פרטייך המלאים לבדיקה ואימות על ידי צוות האתר. השלמת ההרשמה לאתר מותנית באישור הפרטים על ידי החברה.

עוד תידרשי בעת ביצוע הרישום לאתר לספק כתובת דואר אלקטרונית וסיסמה אישית. פרטים אלו ילוו אותך בכל הרישומים להרצאות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן, לצורך ביצוע רישום להרצאה, תתבקשי לספק את פרטי מידע הבאים: שם מלא, כתובת ומספר טלפון.

במועד הרשמתך לאתר ו/או במהלך ביצוע רישום להרצאות באתר תתבקשי לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניינת להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני לנוחיותך לגבי עדכונים, מבצעים והנחות באתר.

הנך מתבקשת למסור פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים, שאם לא כן עלול להיפגם הליך הרישום.

 

 1. רישום להרצאות

הרישום להרצאות באמצעות האתר הוא בתשלום.

ביצוע רישום להרצאות באתר מהווה הסכם מותנה בלבד אשר ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, רק לאחר קבלת התשלום.

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית, אפליקציית Bit, PayPal או Upay. במקרה של תשלום באמצעות Bit, PayPal או Upay, פרטי כרטיס האשראי של הלקוחות אינם נחשפים בפני החברה. החברה אינה אחראית על כל תקלה, נזק, הפסד, הוצאה ו/או אובדן, שעשויים להגרם לך עקב שימוש ב- Bit, PayPal או Upay.

 

 1. ביטול רישום להרצאות על ידי הלקוחה

לקוחה רשאית לבטל את הרישום להרצאה או הרצאות שביצעה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

ביטול של רישום להרצאה או הרצאות ייעשה באמצעות פנייה בכתב למחלקת שירות לקוחות בדוא”ל mail@dr-lellouche.com.

על פי חוק הגנת הצרכן, פרק הזמן לביטול השתתפות בהשתלמות או סדנת הרצאות, במקרים בהם הרישום בוצע באמצעות האינטרנט, הוא בתוך 14 ימים מיום הרישום להרצאות. אם לא נמסר לצרכן בכתב שהוא זכאי לבטל בתוך 14 ימים את הרישום להרצאות, הוא רשאי לבטל בתוך 14 ימים מן היום שבו נמסר לו בכתב על זכות הביטול כאמור. שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

פרק הזמן לביטול רישום להרצאה יחידה (כלומר, הרצאה שאינה חלק מסדנה או השתלמות) הוא שני ימי עבודה קודם להרצאה.

 

 1. ביטול הרצאות על ידי החברה

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדית, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או לדחות הרצאה או הרצאות, כולן או חלקן.

הודעה על ביטול או דחייה של הרצאה תימסר ללקוחה, והחברה תשיב ללקוחה כל סכום ששולם בגין הרישום להרצאה.

למעט בגין השבת התשלום בעד הרישום להרצאה כאמור, לא תהיה ללקוחה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול ההרצאה כאמור בסעיף זה, והחברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי.

 

 1. הגבלת אחריות על מידע בהרצאות

אין לפרש דבר מן הדברים הנמסרים בהרצאה כייעוץ רפואי, אבחנה או טיפול. בשום מקרה, החברה לא תהא אחראית כלפייך או כלפי כל גורם אחר להחלטה, פעולה או אי פעולה שננקטו על ידך בהסתמך על מידע המסופק בהרצאה מטעם החברה.

כל אימת שאת מסתמכת על כל מידע או חומר אחר בהרצאה, הינך עושה זאת על אחריותך בלבד והינך מסכימה כי כל חבות, אחריות, תנאי והתחייבות, מפורשת או במשמע, בין אם מכוח חוק, תקנה, נוהג מסחרי או באופן אחר, לא תחול על החברה במידה המירבית המותרת על פי חוק. 

אנו שוללים כל חבות שהיא, במידה המירבית המותרת על פי חוק, לגבי כל אובדן או נזק הנגרמים או נובעים עקב הסתמכות על כל חומר או תוכן הנמסר בהרצאה.

 

 1. שימוש ראוי באתר

אתר זה מסופק לשימוש אישי, שאינו מסחרי. עלייך להימנע מהפעולות הבאות:

 • להשתמש באתר זה למטרות פרסום, קידום מכירות או למטרות מסחריות אחרות;
 • להפיץ “דואר זבל” או דיוור או תקשורת המונית לא רצויה;
 • להפר, את זכויות היוצרים, סימני המסחר, קניין רוחני אחר או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו, ​​או להפר כל התחייבות חוזית, נאמנות או אחרת;
 • לאסוף שמות, מספרי טלפון, כתובות דוא”ל או נתונים אישיים אחרים אודות כל אדם לכל מטרה מסחרית, בלתי חוקית או אחרת;
 • לנסות להשיג גישה לא מורשית לרשת או למערכות המחשב שלנו, או לעסוק בפעילות כלשהי המשבשת, פוגעת באיכות, מפריעה לביצועים או פוגעת בפונקציונליות של האתר.
 • לא להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • לא לעשות שימוש באתר באופן המפריע, מתערב או מגביל את השימוש באתר על ידי משתמשים אחרים;
 • לא לעשות שימוש בכל תוכנה או יישום מחשב, לרבות “spider” או “bot” או crawler”” כדי לאסוף או “לקצור” מידע מן האתר; בכלל זה, אין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • לא לעשות שימוש בפריימס (frames) או בטכניקות של פריימינג (framing) כדי לצרף תוכן הכלול באתר;
 • לא לעשות שימוש בכל תוכן מן האתר בתוך תגיות (meta-tags) או בכל טכניקה אחרת של “טקסט נסתר”;
 • לא לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תוכן אחר שפרסומו מנוגד לחוק;
 • לא לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ולא להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (As Is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
 • לא לנסות ולהעביר אל או באמצעות האתר כל מידע המכיל וירוס, תולעת, סוס טרויאני או מרכיב מזיק או מפריע אחר;

 

 1. אתרי צד שלישי

אתר זה עשוי להכיל הפניות למוצרים, שירותים, מידע ואתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, כולל קישורים לאתרים שאינם בבעלות או המופעלים על ידי החברה. אין לפרש את הכללת הפניות והקישורים לאתרי צד שלישי כאל סוג של מתן חסות, תמיכה או אישור. כשאת נכנסת לאתר של צד שלישי, את עושה זאת על אחריותך בלבד. עליך לעיין היטב במדיניות הפרטיות של אתרים אחרים לפני שתמסרי מידע כלשהו לאתרים כאלה. החברה לא תהא אחראית לכל מידע, מוצרים ושירותים הזמינים באתר כלשהו של צד שלישי או באמצעותו, או לכל נוהלי הפרטיות של אתר שלישי.

החברה אינה מקבלת כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי דיוק, שלמות או מועד, בנוגע למידע הכלול באתרי צד ג’ המקושרים דרך אתר זה.

 

 1. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים בתוכן האתר ובתוכן ההרצאות, סידורם ועיצובם, כולל טקסטים, צילומים, גרפיקה, תמונות, צילומי מסך, קבצים דיגיטליים להורדה, וכל תוכן או חומר אחר מושא לזכויות יוצרים, וכן לקט של כל האמור לעיל (ביחד: “התוכן“) הינם בבעלות החברה.

התוכן המצוי באתר או הנמסר בהרצאה ניתן לצפייה או הדפסה לשימוש פרטי בלבד, בתנאי שלא תסירי או תסתירי באופן חלקי או מלא כל סימן מסחר, סימן זכויות יוצרים וכל סימן קנייני אחר הכלול או מופיע על גבי התוכן.

פרט לחריג האמור לעיל, אין להעתיק, לשכפל או להפיץ כל תוכן מן האתר או מכל חומר הנמסר בהרצאה, בחלקם או במלואם, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה. בפרט אין להעתיק או לעשות שימוש בתוכן האתר או ההרצאה לצורך עשיית רווח מסחרי.

כל הזכויות האחרות בתוכן שמורות, ועלייך לקבל את רשות החברה לפני עשיית כל שימוש אחר בתוכן הכלול באתר או בהרצאה.

האתר וחומרים הנמסרים בהרצאות מכילים גם סימני מסחר יקרי ערך של בעליו, כולל סימן החברה (ביחד: “סימני המסחר של החברה”). כל שימוש בסימני המסחר של החברה ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה אסור בהחלט.

 

 1. שיפוי

הנך מתחייבת לשפות את החברה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

 1. הגנה על פרטיות

אם הנך מספקת פרטים אישיים באמצעות האתר, הנך מסכימה לשמירה ולשימוש במידע האישי שלך על ידי האתר על פי הודעת הפרטיות של האתר.

 

 1. תקשורת בכתב

על פי החוק נדרש כי חלק מן המידע שאנו מוסרים לך יהיה בכתב. כל אימת שהנך עושה שימוש באתר, את מסכימה לכך כי התקשורת איתנו תהא בעיקרה אלקטרונית. אנו נתקשר עמך באמצעות דוא”ל, מסרונים, אפליקציית מסרונים מקוונת, או נספק לך מידע באמצעות העלאת הודעות לאתר. לצרכים חוזיים, הנך מסכימה לאופן ההתקשרות האלקטרונית ומסכימה כי כל ההסכמים, ההודעות והמידע שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני עונים על כל דרישה חוקית כי תקשורת כזו תיעשה בכתב.

 

 1. הודעות

יש לשלוח הודעות באמצעות דוא”ל לכתובת mail@dr-lellouche.com. אנו רשאים לשלוח לך הודעות באמצעות האתר, דוא”ל, מסרון, אפליקציית מסרונים מקוונת או בדואר. הודעה תיחשב כהודעה שנמסרה מיד עם העלאתה לאתר, 24 שעות לאחר שליחתה בדוא”ל ושלושה ימים לאחר מועד מסירת המכתב לבית הדואר.

 

 1. ויתור והפרדת תנאים

אי מימוש או אכיפת הזכויות או הסעדים העומדים לרשותנו, לא תהוונה ויתור על זכויות או סעדים אלה. היה ותניה כלשהי הכלולה בתנאי השימוש תימצא על ידי סמכות שיפוטית כשירה כבלתי תקפה, לא חוקית או לא ניתנת לאכיפה בכל שיעור, יש לפרש את התניה כתקפה, חוקית וניתנת לאכיפה בשיעור המירבי האפשרי, ונפרדת מן התניות האחרות אשר יישארו תקפות וללא שינוי.

 

 1. סמכות שיפוט

הדין החל על שימוש באתר ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תנאי השימוש ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

 1. שירות לקוחות

אם יש לך שאלה או בקשה לגבי תקנון האתר, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו באמצעות דוא”ל לכתובת mail@dr-lellouche.com.

האתר הינו בבעלות LELLOUCHE GROUP LTD (ללוש גרופ בע”מ), ח.פ. 516253671, מרח’ תפוצות ישראל 5, גבעתיים, 5358322, ישראל.

 

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 20 ביוני 2021 וניתנים לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

×
×

עגלת קניות

השאירו את פנייתכם ונחזור אליכם בהקדם

השאירו את פנייתכם ונחזור אליכם בהקדם

ד"ר עמנואל ללוש

ד”ר עמנואל ללוש בעל תואר מוסמך (.M.Sc) ותואר דוקטור (.Ph.D) בביולוגיה, תואר מוסמך בניהול מערכות בריאות (.M.H.A) מאוניברסיטת בר-אילן ובעל תעודת עובד מעבדה בכיר ממשרד הבריאות.

ד”ר עמנואל ללוש יועץ מדעי באקדמיה “ד”ר ללוש – מומחים לבריאות העור” וביחד עם צוות האקדמיה אחראי על כתיבת ועריכת התכנים המועברים באקדמיה תוך הקפדה על רמה גבוהה ומעודכנת בהתאם למדע הרפואי והמחקרי העכשווי ביותר.

בנוסף לפעילות זו, ד”ר עמנואל ללוש מעביר הרצאות אורח באקדמיה בתחום הסרטן, המיקרוביולוגיה והמכשור הרפואי, תוך הנגשת החומרים בצורה ברורה, פשוטה ומובנת לכולם.

ד”ר עמנואל ללוש התמחה בתחום הננוטכנולוגיה, הסרטן והריפוי הגנטי למגוון סוגים של סרטן ובעל פרסומים רבים בתחום ואף פטנט רשום.

להלן רשימת הפרסומים בספרות המקצועית:

 1. Lellouche E*, Locatelli E*, Israel L L, Naddaka M, Kurlander E, Michaeli S, Lellouche JP and Franchini MC.Maghemite-containing PLGA–PEG-based polymeric nanoparticles for siRNA delivery: toxicity and silencing evaluation. RSC Advances. 2017.
 1. Israel LL, Lellouche E, Grenèche JM, Bechor M, Michaeli S and Lellouche JP. Ultrasound-Mediated Surface Engineering of Theranostic Magnetic Nanoparticles: An Effective One-Pot Functionalization Process Using Mixed Polymers for siRNA Delivery. J Nanomed Nanotechnol. 2016.
 1. Israel LL*, Lellouche E*, Ostrovsky S, Yarmiayev V, Bechor M, Michaeli S, Lellouche JP. Acute in Vivo Toxicity Mitigation of PEI-Coated Maghemite Nanoparticles Using Controlled Oxidation and Surface Modifications toward siRNA Delivery. ACS Appl Mater Interfaces. 2015.
 1. Lellouche E*, Israel LL*, Bechor M, Attal S, Kurlander E, Asher VA, Dolitzky A, Shaham L, Izraeli S, Lellouche JP, Michaeli S. MagRET Nanoparticles: An Iron Oxide Nanocomposite Platform for Gene Silencing from MicroRNAs to Long Noncoding RNAs. Bioconjug Chem. 2015.
 1. Kapilov-Buchman Y*, Lellouche E*, Michaeli S, Lellouche JP. Unique Surface Modification of Silica Nanoparticles with Polyethylenimine (PEI) for siRNA Delivery Using Cerium Cation Coordination Chemistry. Bioconjug Chem. 2015.
 1. Ravid-Hermesh O, Zurgil N, Shafran Y, Sobolev M, Galmidi M, Badihi Y, Israel LL, Lellouche JP, Lellouche E, Michaeli S, Deutsch M. Real-time quantification of protein expression and translocation at individual cell resolution using imaging-dish-based live cell array. Anal Bioanal Chem. 2014.
 1. Israel LL, Lellouche E, Kenett RS, Green O, Michaeli S and Lellouche JP. Ce3/4+ cation-functionalized maghemite nanoparticles towards siRNA-mediated gene silencing. Mater. Chem. B 2014.
 1. Chapnik E, Rivkin N, Mildner A, Beck G, Pasvolsky R, Metzl-Raz E, Birger Y, Amir G, Tirosh I, Porat Z, Israel LL, Lellouche E, Michaeli S, Lellouche JP, Izraeli S, Jung S, Hornstein E. miR-142 orchestrates a network of actin cytoskeleton regulators during megakaryopoiesis. Elife. 2014.
 1. Buchman YK*, Lellouche E*, Zigdon S, Bechor M, Michaeli S, Lellouche JP. Silica nanoparticles and polyethyleneimine (PEI)-mediated functionalization: a new method of PEI covalent attachment for siRNA delivery applications. Bioconjug Chem. 2013.
 1. Israel LL, Buchman K, Lellouche E, Michaeli M, and Lellouche JP. Innovative nanoscale formulations of siRNA/microRNA species for effective gene silencing comprising methods of preparation of corresponding magnetic iron oxide-based nanocarrier particles. Patent Application Publication: US20160281082A1.

ד"ר מירי ללוש

ד”ר מירי ללוש בעלת תואר מוסמך (.M.Sc) ותואר דוקטור (.Ph.D) בביוכימיה ותואר מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A) מאוניברסיטת בר-אילן.

ד”ר ללוש מרצה וכתבת מוערכת במבחר מגזינים בתחום בריאות העור, מייסדת את רשת הקליניקות לטיפולים אסתטיים “ד”ר ללוש – מומחים לבריאות העור” ומייסדת את מוסד הלימודים “ד”ר ללוש – האקדמיה לבריאות העור”.

ד”ר מירי ללוש נחשבת למובילה ופורצת דרך בתחום פיתוח שיטות טיפול מתקדמות לבעיות עור.

בשנת 2014, הקימה ד”ר מירי ללוש את המרכז הראשון לאסתטיקה וטיפול בבעיות עור ברמת גן, מתוך מטרה להעניק טיפול מקצועי לבעיות עור כאשר כל הטיפולים ניתנים תוך כדי התאמה אישית למטופל.

חזון הרשת הינו מתן מענה שלם לכל מטופל/ת החל משלב הייעוץ וההכוונה, דרך פריסת מגוון האפשרויות והפתרונות האסתטיים, ועד להתאמה אישית של הטיפולים הבטוחים והמתקדמים ביותר לכל מטופל/ת.

כיום הרשת “ד”ר ללוש – מומחים לבריאות העור” נחשבת למותג בעולם האסתטיקה תוך שהיא משנה את התפיסה המסורתית המקובלת בתחום הקוסמטיקה בישראל.

בשנת 2016, ד”ר מירי ללוש ייסדה את מוסד הלימודים “ד”ר ללוש – האקדמיה לבריאות העור”, על מנת לאפשר לבעלי המקצוע הפועלים בתחום האסתטיקה ובריאות העור לרכוש הכשרה מקצועית ומתקדמת תוך שילוב של שיטות לימוד ייחודיות המתבססות על המדע הרפואי והמחקרי המתקדם בתחום.

במסגרת האקדמיה, ד”ר מירי ללוש מנהלת קבוצת פייסבוק סגורה הנחשבת נכון להיום לאחת הקבוצות המקצועיות והגדולות בארץ בתחום הקוסמטיקה.

תקנון האתר

 • כללי
 1. שימוש או ביקור באתר האינטרנט dr-lellouche.academy (להלן “האתר”), ו/או השימוש בכלל התכנים והשירותים המופיעים בו, כפי שיהיו מעת לעת באתר (להלן “השירותים”), כפופים כולם לתנאי תקנון זה היוצר הסכם משפטי בין המשתמש לבין ד”ר ללוש- האקדמיה לבריאות העור (להלן: “האקדמיה לבריאות העור”), וכן לתנאי השימוש על פיהם פועל האתר.
 2. הינך מאשר כי ידוע לך שהאתר עוסק באספקת תוכן מקצועי בתחום הקוסמטיקה ובריאות העור ומתאפשרת באמצעותו הרשמה לקורסים פרונטליים המועברים על ידי צוות מרצים מקצועי מטעם האקדמיה לבריאות העור אשר נוסדה בשנת 2016 במטרה להכשיר מטפלים ומטפלות בתחום הקוסמטיקה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.
 3. תקנון זה יוצר הסכם משפטי מחייב בינך לבין האקדמיה לבריאות העור בהתייחס לכלל השימושים שיעשו על ידך באתר ובשירותים.
 4. התקנון נכתב בלשון זכר, אך הוא מיועד לכלל הציבור.

 

 • תנאים ושינויים
 1. על מנת להשתמש בשירותים, עליך להסכים תחילה לתנאי תקנון זה (“התנאים”).
 2. ניתן לקבל את התנאים על ידי שימוש בשירותים, כולם או חלקם.
 3. אתה מבין ומסכים לכך שהאתר יתייחס לשימוש בשירותים כאישורך לקבלת התנאים מעתה ואילך.
 4. האקדמיה לבריאות העור עשויה לבצע שינויים בתקנון זה מעת לעת והיא שומרת לעצמה את הזכות להטמיע את השינויים בתוך התקנון ו/או לעדכנו בכל צורה אחרת.
 5. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר.
 6. כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באתר אלא אם נאמר אחרת.
 7. הסכמה לתנאי תקנון זה פירושה כי אתה מבין ומסכים שאם תשתמש בשירותים לאחר התאריך שבו השתנו התנאים, משמע כי הינך מסכים לשינויים והאקדמיה לבריאות העור תהיה רשאית להתייחס להמשך השימוש בשירותים מאותו מועד כקבלת השינויים והסכמה לתקנון המעודכן.

 

 • חובת ציות לתקנון ולכל דין
 1. האקדמיה לבריאות העור מאפשרת לך גישה ושימוש באתר ובשירותים, בכפוף לכל תנאי התקנון ובכפוף לכל דין והינך מסכים לציית לכל החוקים והתקנות החלים בעת השימוש בשירותים ובאתר.

 

 • אופי האתר והשירותים
 1. המידע והנתונים המוצגים באתר, מפורסמים על ידי האקדמיה לבריאות העור וחלקם מתקבלים על ידי צדדים שלישיים.
 2. קיימת אפשרות כי במידע או הנתונים שמופיעים באתר נפלו מבלי משים טעויות או אי דיוקים, בין היתר בשל קבלת נתונים שגויים או מסיבות אחרות. האקדמיה לבריאות העור עושה כל שניתן על מנת להבטיח את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק של המידע באתר. עם זאת, האקדמיה לבריאות העור אינה אחראית לכל נזק, הוצאה או הפסד העלולים להיגרם לך בשל שיבושים אלה.
 3. המידע והשירותים המוצעים באתר ניתנים AS IS “כפי שהם”. האקדמיה לבריאות העור אינה אחראית לגבי המידע, הפרטים, והשירותים, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת.
 4. כל התכנים המופעים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי או מקצועי, מטרתם היחידה לספק מידע ובשום מקרה הם אינם בגדר המלצה או עצה רפואית או חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים המופעים באתר נועדו להעשרת הידע האישי ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם גורם מוסמך. בכל מקרה, יש לפנות לקבלת חוות דעת מקצועית של גורם מוסמך לפני קבלת טיפול או שימוש בתכשיר רפואי כלשהו.
 5. אתר זה עושה שימוש בעוגיות Cookies. בהמשך גלישתך באתר אתה מסכים לשימוש זה.

 

 • זכויות יוצרים
 1. הינך מאשר כי ידוע לך כי מלוא זכויות היוצרים באתר הינן בבעלות מלאה ובלעדית של האקדמיה לבריאות העור ולמעט זכות השימוש בשירותים, לא מוקנית לך כל זכות באתר, בקניין הרוחני של האתר, תוכנו, הסימנים המסחריים שבו ו/או כל חלק אחר הקיים בו לרבות, אך לא רק, מלוא התכנים המקצועיים, קבצי הסילבוס התמונות והסרטונים המתפרסמים במסגרת האתר, כמו גם ההרצאות הפרונטליות אליהן ניתן להירשם במסגרת האתר.
 2. יובהר, כי ההרצאות הפרונטליות ושאר התכנים באתר נועדו להקנות לך ידע מקצועי לשימושך האישי בלבד ולצורך מטרות העשרה מקצועית ולימוד. יחד עם זאת, לא ניתן לעשות שימוש בידע ובכלים המקצועיים הניתנים במסגרת ההרצאות כמו גם בשיטות הלימוד, במצגות ובכל אמצעי לימוד אחר לצורך הנחלת הידע הניתן לך לכל גורם שהוא.
 3. מובהר כי גם העיצוב של האתר וכל תוכנה המותקנת בו, כל קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התוכן, הטקסט וכל החומרים האחרים הכלולים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של האקדמיה לבריאות העור ולא ניתן לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת האקדמיה לבריאות העור.

 

 • סיום ההתקשרות
 1. האקדמיה לבריאות העור תוכל להפסיק את מתן השירותים הניתנים לך, בכל עת וללא הודעה מוקדמת במקרה של הפרת התקנון או פעולה המעידה על כוונה עתידית להפר אותו כמו גם דרישה על פי כל דין, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מכל זכות על פי חוק החוזים ובכלל. כמו כן, רשאית האקדמיה לבריאות העור לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.

 

 • הגבלת אחריות וכללי
 1. הינך מאשר כי האקדמיה לבריאות העור לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או אובדן, שעשוי להגרם לך עקב הפסקה במתן השירותים, עיכוב בשימוש, כשל אחר במתן השירותים או באי-יכולת להשתמש באתר, ביטול הזמנה, כח עליון, תחזוקה של האתר, בעיות טכניות ו/או מכל סיבה שהיא. יובהר בהקשר זה כי האקדמיה לבריאות העור נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. אף על פי כן, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים ובמקרה כזה האקדמיה לבריאות העור לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מחדירה כזו לרבות דליפת פרטי סיסמאות או חשבון.
 2. החוק החל על אתר האינטרנט והשימוש בו יהיה החוק של מדינת ישראל וסמכות השיפוט בכל מחלוקת בין הצדדים בכל עניין הקשור לתקנון זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
 3. אתה מסכים כי האקדמיה לבריאות העור תוכל לעשות שימוש בפרטייך האישים כדי לשלוח לך מעת לעת הודעות, לרבות הודעות בעלות תוכן שיווקי ופרסומי, באמצעות דואר אלקטרוני הודעות סמס ו/או כל דרך אחרת.

 

 • הרישום לאתר ולקורסים הפרונטאליים והתשלום בגינם
 1. הליך הרישום לאתר דורש מילוי כל הפרטים הקיימים בטופס הרישום והינך מתחייב למלא את טופס הרישום כנדרש, תוך שימוש בפרטיך האמיתיים ובחירת סיסמא אישית. אתה מאשר כי ידוע לך כי האקדמיה לבריאות העור מסכימה להעניק לך את השירותים, תוך הסתמכות על פרטיך האישיים כפי שמולאו על ידך.
 2. ההרשמה לקורסים הפרונטאליים ולבלוג פתוחה רק לבעלי רקע טיפולי בתחום בריאות העור וכרוכה בהוכחת רקע טיפולי כאמור.
 3. על כן, כחלק מהליך הרישום לאתר ולקורסים הפרונטליים, תתבקש לספק הוכחה לקיומו של רקע טיפולי בדמות תעודת מטפל, צילום דף עסקי וכיו”ב. לאחר מילוי טופס הרישום, יועברו פרטייך המלאים לבדיקה ואימות על ידי צוות האתר. השלמת ההרשמה לאתר והרישום לקורסים הפרונטאליים מותנים באישור הפרטים על ידי צוות האתר.  
 4. האקדמיה לבריאות העור שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי מעת לעת בתכני הקורס, בסילבוסים השונים, בצוות המרצים, במועדי הקורס, במספר המפגשים הפרונטאליים, במשכם של המפגשים ו/או כל שינוי אחר ללא התראה מוקדמת. הרשמתך לקורסים הפרונטאליים מהווה הסכמה לעריכת השינויים כאמור.
 5. הודעה על פתיחת הלימודים, המיקום המדויק הזמן והשעה תשלח לנרשמים כשבועיים לפני פתיחת כל קורס.
 6. נוהל ביטול הרשמה: עד ארבעה ימים ממועד פתיחת הקורס – החזר כספי מלא; עד שבעה ימים ממועד פתיחת הקורס – דמי ביטול בגובה 10% מעלות הקורס; פחות משבעה ימים ממועד פתיחת הקורס – לא יינתן החזר כספי. 
 7. בקשת ביטול הרשמה תוגש בכתב בלבד. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.
 8. לא יינתן זיכוי כספי במקרה של אי הגעה להרצאה.
 9. בקשה לשינוי מועד ההרשמה לקורס או בקשה להחלפת קורס אחד באחר, תתקבל על בסיס מקום פנוי. בכל מקרה, האקדמיה לבריאות העור רשאית לדחות כל בקשה כאמור מכל טעם שהוא על סמך שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן נימוקים להחלטה.
 10. האקדמיה לבריאות העור שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת.
 11. האקדמיה לבריאות העור שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות להירשם לאתר ו/או לקורסים הפרונטליים וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.
 12. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
 13. התשלום בגין הרשמה לקורס באמצעות האתר יעשה דרך מערכת Pay-Pal (להלן: “המערכת”) בהסתמך על כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי האקדמיה לבריאות העור, אינה אחראית על כל תקלה, נזק, הפסד, הוצאה ו/או אובדן, שעשויים להגרם לך עקב שימוש במערכת.

 

 • פרטי יצירת קשר
 1. לכל שאלה מקצועית ו/או טכנית בנושא תכני הקורסים, הרישום לקורסים, האתר או כל נושא אחר, ניתן ליצור קשר עם האקדמיה לבריאות העור בטלפון: או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: service@dr-lellouche.com.

טלי בן יעקב

טלי בן יעקב, מרצה בכירה ל- NLP ומאמנת אישית ועסקית

 • בעלת למעלה מ- 20 שנות ניסיון בעבודה עם ארגונים, מנהלים ואנשי עסקים.
 • בעלת בית הספר NLPSTEPS להכשרת מאמני NLP
 • בעלת הסמכה בינלאומית Certified Trainer of NLP
 • מסטר בעבודה עם קו הזמן- TLT ובעלת התמחות בריפוי טראומות בכלי ה- NLP
 • מרצה בתחום במסגרות אקדמיות וחינוכיות ברחבי הארץ

יהושע שעשוע

פרופיל החברה

שעשוע אדריכלים הינו משרד לאדריכלות ועיצוב רב-תחומי העוסק בפרויקטים בקנה מידה משתנה בראש המשרד עומד יהושע שעשוע ,אדריכל ומעצב פנים. הוא נולד במונטריאול, קנדה וגדל בישראל.

יהושע הוא בעל תואר ראשון בארכיטקטורה וחינוך מבית הספר לארכיטקטורה, המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ע”ש נרי בלומפילד ויצ”ו חיפה, 2011. ובעל תואר ראשון בעיצוב פנים מבית הספר לעיצוב פנים המכללה למנהל, 2004.

ניסיון בהוראה

2017 -היום : מרצה אורח קבוע במרכז אקדמי לעיצוב וחינוך ע”ש נרי בלומפילד, ויצ”ו חיפה

2017- היום : מרצה לעיצוב פנים במכללת קונספט, תל אביב.

2007 – 2006 : עוזר הוראה בסטודיו אדריכלי שנה ב’-ג’ במכללה למנהל.

פרסים ופרסומים

2019  נבחר ל- 20 האדריכלים והמעצבים הבולטים לשנת 2019 מתאם מאקו.

2018  תערוכת 40/40 השתתפות בתחרות ותערוכה –  פרויקט מסחרי.

2016  תערוכת 40/40 השתתפות בתחרות ותערוכה  – פרויקט דירת מגורים.

2011  זכייה במקום השני בתחרות ע”ש אדר’ דוד עזריאלי לפרויקט גמר מצטיין באדריכלות.

התמחות

המשרד ממוקם בשכונת מונטפיורי תל אביב ומתמחה בתכנון ועיצוב מבני מגורים ומסחר, תוך ליווי צמוד של הבנייה, החל מהתכנון הראשוני וכלה בפיקוח על הביצוע. שירותי התכנון כוללים את עיצוב ובחירת כל רכיבי הפרויקט, חוץ ופנים, עד לרמת הפרט הקטן ביותר. הקשבה, פתיחות, פונקציונאליות ומתן זהות.

פרויקטים נבחרים

גלריות לאומנות במלונות הילטון תל אביב ואינטרקונקיננטל תל אביב ,עיצוב האנדרטה לזכר מבצע אנטבה, אוגנדה. מלון תיירים בג’ונגל ברואנדה, אפריקה. קונסוליה הישראלית בשנחאי, סין (תחת מן שנער אדריכלים).עיצוב משרדי הייטק כגון חברת דוטס ננו וחברת מינרווה, תכנון ועיצוב משרדי הנהלה ראשית של קו”פ מאוחדת מחלקת מוסדות, תל אביב.כיום משמש כמעצב הבית של מאוחדת. מגורים: תכנון עשרות וילות ודירות ברחבי הארץ, בהם דירתו של מנכל בנק לאומי ,שוויץ.

חזון החברה

כאדריכלים אנחנו מחויבים לעשות את הטוב ביותר עבור כל פרויקט שאנו עוסקים בו .אבל בשבילנו הסיפוק הגדול ביותר הוא כאשר אנו מצליחים לייצר לאנשים חיים טובים יותר ע”י תכנון סביבתם האישית הבית, מקום העבודה, לתת להם השראה …

אראל אלחנן

אראל אלחנן, רואה חשבון CPA, יועץ מומחה לחיסכון במס

 • בעל משרד רואי חשבון הנותן שירותים מקיפים לעצמאים, חברות, ארגונים ועמותות.
 • מומחה למיסוי – בעל למעלה מ- 18 שנות ניסיון במיסים
 • חבר לשכת רואי חשבון בישראל
 • מרצה בכיר בתחום, כותב ומעדכן מאמרים בתחום תקנות המס החדשות
דילוג לתוכן